ความสำคัญของประวัติศาสตร์


ประวัติศาสตร์นั้นสำคัญอย่างไร

คนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์คือส่วนหนึ่งของอดีตแต่ในความเป็นจริงนั้นอดีตก็คือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา การที่เสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งของอดีตจะเป็นประวัติศาสตร์ได้ ก็ต่อเมื่อนักประวัติศาสตร์เล็งเห็นว่า เรื่องราวต่างๆของอดีตเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ อาทิ การนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียนสำหรับแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ดีขึ้น เป็นต้น ความหมายแห่งประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต โดยมีนักประวัติศาสตร์เป็นผู้ค้นคว้าหาหลักฐาน อย่างเป็นขั้นตอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์